Meranie cukornatosti kvasu

refraktometer

Meranie cukornatosti kvasu

Refraktometer je jednoduchý optický prístroj určený na meranie vlastností roztokov – v tomto prípade na meranie cukornatosti kvasu, pomocou metódy využívajúcej lom svetla. Meranie s optickým refraktometrom na cukornatosť kvasu je veľmi jednoduché. Na analýzu vzorky postačuje nakvapkať na šikmý sklenený hranol pár kvapiek testovanej tekutiny, priklopiť priehľadné viečko, aby sa kvapalina na ploche hranola rovnomerne rozprestrela.
refraktometer refraktomer

Refraktometer s príslušenstvom

Následne je potrebné nasmerovať hranol refraktometra proti zdroju svetla a pohľadom do optiky prístroja uvidíte v kruhovom priezore zvislú stupnicu, ktorú bude kolmo pretínať hranica modro-bieleho rozhrania. V mieste, kde hranica pretína stupnicu už potom stačí iba odčítať nameranú hodnotu. Refraktometricky môžeme testovať prakticky všetky roztoky, pri ktorých dokážeme interpretovať už spomínanú univerzálnu fyzikálnu veličinu – refrakčný index.

Meranie refrakčného uhla

Keď svetlo vstupuje do kvapaliny z okolitého prostredia, mení svoj smer – tento jav sa nazýva lom. Refraktometre merajú odchýlku od pôvodného smeru a ten sa nazýva uhol lomu. Refraktometer na cukornatosť zobrazuje kritický (medzný) refrakčný uhol vzorky, ktorý interpretujeme so stanovenými hodnotami indexu lomu zobrazenými na stupnici. Pomocou týchto hodnôt je možné určiť koncentrácie roztokov.

Lom svetla interpretovaný refraktometrom

Metóda merania refraktometra je založený na fyzikálnom princípe lomu svetla. Svetlo prechodom do opticky hustejšieho prostredia spomaľuje, a zrýchľuje, keď prechádza do menej opticky hustého prostredia. Zmena rýchlosti je sprevádzaná zmenou smeru a pri určitom uhle dopadu sa svetlo v druhom prostredí vôbec nelomí, ale úplne sa odráža. Uhol, pod ktorým k tomu dôjde, sa nazýva kritický uhol a práve tento uhol merajú refraktometre. hrozno   Vzorka určená na meranie cukornatosti kvasu refraktometrom musí byť v priamom kontakte s meracím hranolom. Prichádzajúce svetlo pod uhlami menšími ako je kritický uhol úplného odrazu sa čiastočne láme cez vzorku, zatiaľ čo prichádzajúce svetlo z uhlov väčších ako je kritický uhol sa úplne odráža. Na meraní indexu lomu svetla je založená aj optická metóda analytickej chémie – tzv. refraktometria. V internetovom obchode kupteraz.sk nájdete okrem refraktometrov množstvo ďalších výrobkov ako digitálne váhy, teplomery a ďalších meracie prístroje, zdravotné pomôcky, doplnky pre autá atď.

Zdielať tento príspevok